Go to top
reklama

ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej

alt
 • Audytocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej - ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Audytocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej. Celem audytu jest wyrażenie opinii na temat osoby / organizacji / systemu itd. w ramach oceny w oparciu o przeprowadzone testy. Ze względów praktycznych, celem audytu jest dostarczenie tylko racjonalnego zapewnienia, o braku istotnych błędów. Dlatego w audycie stosowane są często statystyczne metody doboru próby do badania.
ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej polega na ocenie przez kompetentny i niezależny zespół audytujący czy dany przedmiot audytu spełnia wymagania. Zespół audytujący składa się z jednego lub więcej audytorów.
Celem audytu może być weryfikacja, czy cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami. Audyt ocenia także procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy przedmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach, w tym sprawdzających oraz w politykach.Audyt to ocena zgodności teraz i w przeszłości.

Rodzaje audytów

 1. Audytocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej operacyjny
  definiuje się jako badanie pod względem oszczędności, wydajności i skuteczności operacji. Tak zdefiniowany audyt, to również badanie systemu kontroli wewnętrznej.[1]
  Do zakresu audytu operacyjnego należy ocena efektywności zarządzania, czyli sposobu w jakim kierownictwo jednostki planuje swoje działanie, a następnie kontroluje realizację planów. Aby ocenić oszczędność i wydajność audytów, bada relacje pomiędzy wynikami a kosztami. Może to być także porównanie czasu realizacji zadania z harmonogramem. [2]
 2. Audytocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej finansowy
  to badanie sprawozdania finansowego, zestaw procedur i testów, dzięki którym możliwe jest określenie czy np. wartość sprzedaży, poziom zobowiązań czy wysokość środków pieniężnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie są istotnie zniekształcone.
  Istotne zniekształcenie to takie, które może wpłynąć na decyzje potencjalnego inwestora, pożyczkodawcy lub innych użytkowników danych finansowych. Do procedur i testów zalicza się m.in. przegląd istotnych umów, uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych (np. faktury), potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, obserwacja inwentaryzacji zapasów, kontakt z prawnikami spółki, rozmowy z pracownikami.
 3. Audytocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej informatyczny, Audyt oprogramowania
  jest to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.Normami często stosowanymi w audytach informatycznych są:
  ISO 9001
  ITIL
  COBIT
  Normą wyspecjalizowaną w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, według której często prowadzi się audyty jest ISO/IEC 27001. Towarzyszącą normą służącą do budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ISO/IEC 27002 (dawniej ISO/IEC 17799).
  Istnieje również szereg metodyk prowadzenia audytów bezpieczeństwa:
  LP-A[1]
  MEHARI[2]
  Normą zawierającą wytyczne odnośnie prowadzenia audytów oraz doboru audytorów jest norma ISO/IEC 19011:2002 (dotyczy głównie audytów systemu zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego).
  Jednym z certyfikatów, potwierdzających posiadanie wiedzy w zakresie audytu systemów informatycznych, jest certyfikat CISA wydawany przez międzynarodową organizację ISACA.
 4. Audyt jakości
  usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów (definicja wg PN-ISO 8402).
  Inna definicja audytu jakości ("auditu"[1]) to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu [2].
  Celem audytu jest ocena sytuacji w przedsiębiorstwie w celu stwierdzenia i skorygowania nieprawidłowości. Audyt nie jest kontrolą i wykryte nieprawidłowości nie powinny skutkować dla załogi w postaci kar.
  Audyty stosuje się do określenia stopnia spełnienia wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością. Ustalenia z audytu są wykorzystywane do oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i identyfikowania możliwości do doskonalenia (wg PN-EN ISO 9000:2000).
  Jednym z celów audytu jakości jest ocena potrzeby doskonalenia lub podjęcia działań korygujących (nie należy mylić audytu z nadzorowaniem jakości lub kontrolą, czyli działaniami mającymi na celu sterowanie procesem albo akceptację wyrobu). Audyty jakości przeprowadzają osoby nie ponoszące bezpośredniej odpowiedzialności za obszary działania poddawane audytowi, ale - co jest pożądane - we współpracy z personelem danego obszaru.
nie powinien być kojarzony z kolejną "kontrolą" w firmie. Audytorów nie należy traktować jak osób, którym tylko zależy na identyfikowaniu błędów i pomyłek oraz "donoszeniu" na pracowników. Ich główną rolą jest badanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności i jasności przedstawionych danych, na podstawie których użytkownicy sprawozdań oceniają sytuację majątkową i finansową spółki. Badanie takie często obejmuje także pomoc w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności.

Kto potrzebuje audytora?
Formalne wymogi co do badania sprawozdań finansowych reguluje Ustawa o rachunkowości Podmiot gdy spełni 2 z 3 wymogów musi się poddać badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
suma aktywów bilansu

część sprawozdania finansowego jednostki prowadzącej księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, która przedstawia majątek firmy (aktywa) oraz źródła jego pochodzenia (pasywa). Aktywa prezentuje się według stopnia ich płynności począwszy od składników, które najtrudniej spieniężyć, natomiast pasywa wykazuje się według stopnia wymagalności począwszy od tych o najdłuższym terminie spłaty. Ostateczna wartość pozycji musi być równa (aktywa = pasywa) na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczyła równowartości 2 000 000 euro
przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczyły równowartości 4 000 000 euro
Jednak nie tylko spółki zobligowane przez ustawę zlecają badanie sprawozdania finansowego. Coraz częściej decydują się na to właściciele prywatnych przedsiębiorstw, uczelnie, różne organizacje i stowarzyszenia. Zależy im na sprawdzeniu przez niezależny podmiot danych finansowych jednostki, ewentualnym poprawieniu efektywności działania i uporządkowaniu procesów kontrolnych.

Wybór firmy audytorskiej
Wybór firmy audytorskiej nie powinien być dokonywany pochopnie. Spółka, której zależy na wysokiej jakości badania, przeprowadzająca skomplikowane transakcje, szukająca inwestora, raportująca nie tylko zgodnie z polskimi przepisami, ale również np. z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, oczekująca szerokiej oferty i dostępu do światowych rozwiązań może zdecydować się na jedną z firm międzynarodowych, np. z tzw. Wielkiej Czwórki (Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers) lub na jedną z dużych firm krajowych, które w ostatnich latach dynamicznie rozwijają swoje usługi. Opinia wydana przez renomowanego audytora

specjalista, który przeprowadza kontrolę (badanie sprawozdań finansowych)i dokonuje przeglądu danej jednostki oraz jednocześnie doradza sugerując wprowadzenie określonych rekomendowanych działań naprawczych. Nazwa ta dotyczy biegłych rewidentów oraz audytorów wewnętrznych działających odpowiednio na podstawie przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, ustawy o rachunkowości lub ustawy o finansach publicznych podnosi również prestiż audytowanej spółki. W krajach z bardzo rozwiniętymi rynkami finansowymi większość raportów spółek giełdowych badana jest przez Wielką Czwórkę.
Jednak jakość i dostęp do światowych rozwiązań i specjalistów kosztuje. Nie można oczekiwać, że usługa audytorów z Wielkiej Czwórki zostanie wyceniona na poziomie podobnym do małej lokalnej polskiej firmy audytorskiej, która nie oferuje tak dużego zakresu usług jak firmy międzynarodowe. Niewielki spółki, które zlecają badanie tylko dlatego, że wymaga tego od nich ustawa, będą nadal korzystać z tańszych rozwiązań.


Podziały audytów
Z uwagi na relacje jakie występują pomiędzy audytorem a jednostką audytowaną, istnieje podział audytów na:
audyt pierwszej strony, zwany również audytem wewnętrznym,
audyt drugiej strony, będący audytem zewnętrznym,
audyt trzeciej strony (tzw. audyt niezależny), mający również charakter audytu zewnętrznego.

pierwszej strony przeprowadzany jest z inicjatywy kierownictwa danej firmy dla własnych potrzeb i zwykle przez własnych pracowników, posiadających odpowiedni zasób wiedzy zarówno z techniki prowadzenia audytu wewnętrznego, jak i norm dotyczących jakości. Nie wyklucza się również zaangażowania osób spoza przedsiębiorstwa. W trakcie audytu pierwszej strony następuje weryfikacja poszczególnych elementów systemu jakości, w tym zwłaszcza ocena stopnia przestrzegania wcześniej założonych ustaleń. Ustalenia te muszą być spisane i udokumentowane, między innymi w postaci procedur i instrukcji. Najważniejszym dokumentem który jest podstawowym odnośnikiem w trakcie przeprowadzania wszystkich rodzajów audytów systemu jakości, jest tzw. Księga Jakości. Opisane są w niej ogólne dyspozycje przyjęte przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia wymaganej jakości wyrobów i usług. Inaczej mówiąc, jest to dokument opisujący system zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie.

Audyt drugiej strony
ma miejsce wówczas, gdy dane przedsiębiorstwo występując w roli zamawiającego, przeprowadza audyt jakości u swoich aktualnych lub potencjalnych podwykonawców. Wykorzystuje do tego najczęściej własny zespół audytorów lub zleca wykonanie audytów wyspecjalizowanej firmie. Szczególnego znaczenia audyty drugiej strony nabierają w przedsiębiorstwach, które posiadają wdrożony system zapewnienia jakości. Zgodnie z postanowieniami norm PN-ISO serii 9000, firma zobowiązana jest do pełnienia skutecznego nadzoru nad systemami jakości swoich podwykonawców. Może to być osiągnięte jedynie poprzez regularne audyty zewnętrzne, wykonywane przede wszystkim u podwykonawców nie posiadających certyfikowanych systemów jakości. Ponadto dzięki prowadzeniu audytów drugiej strony, przedsiębiorstwa mogą nie tylko dokonać wyboru najlepszych podwykonawców, ale także pomóc im w poprawie ich własnych systemów jakości. W rezultacie tego rodzaju audytów przedsiębiorstwo nabiera większego zaufania do swoich podwykonawców.

Audyt trzeciej strony
jest rodzajem audytu, stanowiącym najważniejszy element w procedurze certyfikowania systemu jakości. Wniosek o jego przeprowadzenie zgłasza do upoważnionej instytucji przedsiębiorstwo. Celem takiego audytu jest pragnienie podbudowania renomę lub ugruntowanie pozycję na rynku. Audyt może być także skutkiem żądań potencjalnego kontrahenta, lub - tak jak na Zachodzie - wynikać z uregulowań prawnych (np. w krajach Unii Europejskiej odnosi się to do wymagań niektórych Dyrektyw tzw. nowego podejścia, wydawanych przez Komisję Wspólnot Europejskich). Pozytywny rezultat audytu trzeciej strony pozwala na nadanie certyfikatu systemowi zapewnienia jakości w tym przedsiębiorstwie. Jest to oficjalny dokument stwierdzający, że system obowiązujący w danej firmie odpowiada wymaganiom jednej z norm podlegających certyfikacji. Partnerzy przedsiębiorstwa mają tym samym pewność, że posiada ono wdrożony i skuteczny system zapewnienia jakości zgodny z normami międzynarodowymi. Docelowym rezultatem pomyślnie zakończonego audytu trzeciej strony ma być wzrost zaufania zleceniodawców do danego przedsiębiorstwa.

B


Biznesplan
(ang. business plan, plan biznesowy) - narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy - m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.
Biznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Przedstawia analizę stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców. Biznesplany mają wiele definicji. Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.
Biznesplan sporządzany jest najczęściej na potrzeby banku, w celu otrzymania kredytu powinien być napisany wg procedur bankowych danej instytucji. Kredytobiorca powinien wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne, co pozwoli na obsługę kredytu. Niemniej jednak biznesplan powinny sporządzać także nowo tworzone jednostki organizacyjne oraz wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące, w celu sprawniejszego i bardziej efektywnego zarządzania po wprowadzeniu określonych przedsięwzięć.


Budowa biznesplanu

Treść biznesplanu powinna:
Odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego, itd.),
Uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku,
Prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.,
Przedstawiać stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne,
Być napisana językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora), niezbyt obszerna.

1. Strona tytułowa:
adresat (np. bank)
określenie przedsięwzięcia
lokalizacja przedsięwzięcia
koszt przedsięwzięcia
planowana wysokość kredytu
inne źródła finansowania
wnioskodawca
adres wnioskodawcy
imię i nazwisko szefa
osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie i jej adres
autor biznesplanu
pieczęcie i podpisy

2. Streszczenie biznesplanu - zawiera zwięzłą charakterystykę przedsięwzięcia, główne założenia realizacyjne oraz oczekiwane skutki. Może również zawierać informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórcy (lub twórców) przedsięwzięcia oraz określić potrzeby finansowe i ich strukturę (koszty całego przedsięwzięcia z opisem przeznaczenia). Synteza ta ma na celu przekonanie inwestora do idei przedsięwzięcia.

3. Charakterystyka przedsiębiorstwa - obejmuje krótką historię firmy lub przedsięwzięcia, jej cele, misję, status prawny, wielkość, sytuację na rynku, konkurencyjność ofert, wartość majątku, źródła jego pochodzenia, kondycję finansową i inne istotne informacje, np. dotyczące jakości produktu oraz działań chroniących środowisko.

4. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy - opisuje umiejętności pracowników, wykształcenie, obowiązki osób zarządzających firmą, stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności, role osób w zespole, opis systemu motywacji itp. Może również zawierać wykaz i charakterystykę doradców firmy.

5. Plan marketingowy - obejmuje analizę rynku, identyfikację klientów, lokalizację, dystrybucję, promocję oraz politykę cenową

szkolenia
Dostawcy - wytypowanie firm współpracujących i określenie sposobów nawiązania z nimi współpracy
Księgowość - określenie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości

7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia - obejmuje opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kolejność i czas trwania poszczególnych czynności, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań

8. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów - określa pozycję przedsiębiorstwa na rynku, ważne kontrakty krajowe i zagraniczne, inne powiązania z otoczeniem. Wypunktowuje również najistotniejsze szanse i ich konsekwencje oraz najistotniejsze zagrożenia i ich konsekwencje, a także wskazuje działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans

9. Prezentacja nowego przedsięwzięcia z jego gruntownym uzasadnieniem, próbą określenia miejsca na rynku, wadami i zaletami, itp.

10. Plan finansowy - rachunek zysków i strat, arkusz bilansowy, rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow)

11. Analiza wrażliwości - określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia.

12. Załączniki - obejmuje szczegółowe tabelaryczne zestawienia i wyliczenia.


C


Cena - ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena

równa się wartości danego dobra. Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian).

Wyróżnia się następujące funkcje ceny:

Informacyjno - bodźcowa - parametru, który pozwala określić wielkość przychodów ze sprzedaży, a także parametru pobudzającego do określonego działania. Nabywcę ceny

informują o ile zmniejszą się jego zasoby pieniężne, jeśli dokona on zakupu. Sprzedającego ceny informują o ile zwiększy się jego przychód, jeśli dokona on sprzedaży.

Redystrybucyjna (wtórny podział, rozdział). Ceny są narzędziem podziału dóbr i usług, oraz przesuwania dochodów od jednych grup społecznych do innych i do budżetu państwa. Państwo również może dokonywać redystrybucji dochodów przy pomocy cen

- różnicując obciążenie cen podatkami, ustalając ceny minimalne / maksymalne czy dotując pewne gałęzie gospodarki.

Stymulacyjna - narzędzie oddziaływania na dostawców i odbiorców - im wyższy jest poziom cen, tym większa jest opłacalność produkcji. Stymuluje to producentów do zwiększania rozmiarów produkcji. Niższy poziom cen

zniechęca producentów i powoduje ograniczenia produkcji. Wyższy poziom cen może skłaniać producentów do zwiększenia produkcji a nawet podnoszenia wartości użytkowej wyrobów (jakość, estetyka, funkcjonalność). Zazwyczaj wyższy poziom cen skłania konsumentów do ograniczenia spożycia a niższy stymuluje wzrost spożycia.
Przy pomocy cen państwo może stymulować wzrost spożycia niektórych wyrobów tj. modyfikować strukturę spożycia, a także regulować poziom dochodów realnych w społeczeństwie.

Agregacyjna - umożliwia sumowanie niedodawanych w sensie fizycznym wielkości


Cena netto nie zawiera podatku VAT, co oznacza, że produkt zakupiony po tej cenie nie podlega tzw. "konsumpcji", czyli przeznaczony jest do dalszego przetworzenia lub odsprzedaży przez nabywcę - przedsiębiorcę będącym płatnikiem VAT. Oczywiście kwota VAT musi zostać zapłacona, ale zostanie zwrócona przedsiębiorcy

przez dalszego nabywcę towaru lub usługi.
Cena brutto to cena końcowa wraz ze wszystkimi jej obciążeniami.

D

E


G


H


I


J


K

 • Leasing
  Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Nazwa leasing pochodzi od angielskiegoo słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmuu od dzierżawy, tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu).

  Leasing w polskim systemie prawa
  W polskim systemie prawa umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w następujący sposób: „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego."

  Dla celów podatkowych pojęcie umowy leasingu określane jest w szerszy sposób, niż definicja przyjęta w Kodeksie cywilnym. Definicja Kodeksu cywilnego rozszerzona jest o każdą inną umowę, gdzie leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

  Rodzaje leasingu
  Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się:
  - leasing bezpośredni (gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem)
  - leasing pośredni (w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe).

  Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe składające się z dwóch części: składnika kapitałowego odzwierciedlającego wartość użytkowanego obiektu przypadającego na okres leasingu i składnika odsetkowego stanowiącego wynagrodzenie dla leasingodawcy.

  Leasing operacyjny
  polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. W praktyce umowy leasingu operacyjnego zawierają zapis o wykupie przez Korzystającego po jej zakończeniu, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT). Korzystający może mieć zagwarantowane w umowie leasingu prawo sprzedaży na jego rzecz przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
  Efektywny koszt finansowania poprzez ten rodzaj leasingu jest niższy niż finansowanie ze środków własnych czy kredytu bankowego, między innymi ze względu na korzyści podatkowe. W odróżnieniu od kredytu bankowego, przy uwzględnieniu korzyści podatkowych koszt pozyskania kapitału przy leasingu jest niższy, płatności leasingowe dopasowywane są do założeń budżetowych Korzystającego. W obecnym kształcie prawnym leasing operacyjny jest również szczególnie atrakcyjny ze względu na preferencje podatkowe, które pozwalają korzystającemu zaliczyć raty leasingowe w poczet kosztów uzyskania przychodu.

  Leasing finansowy (kapitałowy)
  polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go Korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody.
  Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to iż Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka.
  Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej - obniża zysk po opodatkowaniu u Korzystającego. Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu(zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

  Leasing zwrotny
  występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.

  Podmioty leasingu
  Są dwa podmioty umowy leasingu.
  Leasingodawca (finansujący), to właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na określonych warunkach. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma zajmująca się świadczeniem usług leasingu. Rzadziej wytwórca przedmiotów, dla którego leasing jest dodatkową formą zarobkowania. Podstawowa działalność to produkcja. Forma prawna leasingodawcy może być dowolna. W praktyce najbardziej liczą się na rynku spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.
  Leasingobiorca (korzystający), to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe, osoba fizyczna. Przeważają więc spółki handlowe, spółki cywilne i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą pełną księgowość.

  Uczestnicy transakcji leasingu
  Poręczyciel, występuje tylko czasami w transakcji leasingu. Jeśli kondycja finansowa lub wiarygodność leasingobiorcy budzi zastrzeżenie leasingodawcy, to do zawarcia umowy dochodzi wówczas, gdy leasingobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie transakcji. Może to być poręczenie osoby trzeciej lub zastaw na rzeczy, należącej do osoby trzeciej lub też hipoteka ustanowiona na nieruchomości, której właścicielem jest osoba trzecia. Taki podmiot dostarczający dodatkowego zabezpieczenia, jeśli nie jest nim leasingobiorca, nazywany jest poręczycielem. Może nim być dobrze prosperująca firma lub wiarygodna osoba fizyczna, posiadająca duży majątek a przez to wypłacalna, np. udziałowiec w spółce. Często firmy leasingowe jako zabezpieczenie przyjmują weksel leasingobiorcy, poręczony przez udziałowców i ich współmałżonków lub też członków zarządu i ich współmałżonków. Oni są wówczas poręczycielami wekslowymi w transakcji leasingu.

  Towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpiecza przedmiot leasingu. Najczęściej, jako właściciel, o wyborze ubezpieczenia decyduje leasingodawca. Niektóre firmy leasingowe współpracują z jedną lub dwoma firmami ubezpieczeniowymi i z tytułu stałej współpracy mogą liczyć na korzystniejsze warunki ubezpieczenia. Jeśli leasingobiorcy szczególnie zależy na tym, aby wybrać firmę ubezpieczeniową, może to zrobić, ale wiąże się to z tym, że ponosi koszty ubezpieczenia, a nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w swojej firmie, ponieważ nie jest właścicielem przedmiotu ubezpieczonego. Przy dużej narodowościowi, na jaką narażona jest rzecz leasingowa, ponoszenie tych kosztów może się jednakże opłacać, ponieważ leasingobiorca musi płacić raty leasingowe nawet wówczas, gdy przedmiot leasingu jest w naprawie. Jeśli ubezpieczenie zwleka z wypłatą ubezpieczenia, to okres, kiedy leasingobiorca nie może używać rzeczy, wydłuża się, a co za tym idzie, straty z tego tytułu rosną. Przykładem takiej sytuacji jest samochód dostawczy, znajdujący się po wypadku w warsztacie, który warunkuje wydanie naprawionego samochodu dokonaniem zapłaty za naprawę. Zapłaty ma dokonać towarzystwo ubezpieczeniowe. Im dłużej trwa proces wypłaty ubezpieczenia, tym dłużej samochód nie pracuje, a leasingobiorca ponosi koszty z tego tytułu.

  Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, który jest przerabiany na ciężarowy, to pojawia się dodatkowo podmiot przerabiający samochód. Zwykle są to firmy powiązane albo z producentem samochodu, albo z dealerem lub z firmą leasingową. Pojawienie się dodatkowo podmiotu przerabiającego samochód podraża transakcję leasingu, ponieważ wlicza się w raty leasingu zapłatę z tego tytułu. Pamiętajmy, że VAT jest naliczany od zwiększonych rat.

  Przedmiot umowy leasingu
  Przedmiotem umowy leasingu, zgodnie z praktyką gospodarczą, może być każda rzecz służąca działalności gospodarczej, o ile ma charakter środka trwałego. Najczęściej są to środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł, które podlegają amortyzacji.
  Przedmioty umowy leasingu są pogrupowane jako:
  • obiekty konsumpcyjne
  • obiekty inwestycyjne
  • nieruchomości, prawa majątkowe.
 • NIP
  Numer Identyfikacji Podatkowej to dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego, a postępowanie w sprawie jego nadania prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.), z tym że w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się art.249 i art.338.

  NIP musi posiadać zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681 z późn. zm.), każdy podatnik ( Podatnikami są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz inne podmioty - jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są uznane za podatników. NIP muszą posiadać również płatnicy składek ubezpieczeniowych. Zarówno składek na ubezpieczenia społeczne jak również na ubezpieczenia zdrowotne.

  Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej. Zgłoszenia dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Z ustawowego obowiązku jednokrotnego składania zgłoszenia identyfikacyjnego wynika zasada, że dany podmiot nie może posiadać więcej niż jeden NIP. W przypadku wydania dwóch decyzji przyznających NIP temu samemu podatnikowi zachodzi konieczność uchylenia decyzji wydanej z naruszeniem prawa. Najczęstszą przyczyną uzasadniającą stwierdzenie nieważności NIP jest konieczność wyeliminowania z obiegu prawnego decyzji ostatecznej, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją. Od powyższej normy nie przewidziano żadnych wyjątków, ma więc ona charakter bezwzględnie obowiązujący. Podstawowy zakres informacyjny zgłoszenia identyfikacyjnego wskazuje art. 5 "ustawy o NIP". Terminy dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego uzależnione są od statusu podatnika. Zostały one szczegółowo określone w art.6 do art.8 powyższej ustawy. Przepisy te stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych. "Ustawa o NIP" art. 9 nakłada także obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym wskazując tryb, miejsce i terminy, stosowne dla tych podmiotów.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 "ustawy o NIP" dane zawarte w dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, stanowią tajemnicę skarbową. Sprawa przestrzegania tajemnicy uregulowana została w art.15, art.15a i art.15b "ustawy o NIP". Powyższe dane udostępnia się na zasadzie wyjątku wyłącznie uprawnionym organom i instytucjom m.in. prokuraturze, policji, przedstawicielom NIK - w związku z prowadzonym postępowaniem.

  Prawo do zażądania ujawnienia numeru NIP ma: urząd skarbowy, organy kontroli skarbowej, organy administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli. Generalnie prawo do żądania numeru NIP od podatnika ma każda strona czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi.

  O NIP proszone są również osoby zaciągające kredyt hipoteczny. Od ustanowienia hipoteki na rzecz banku trzeba bowiem zapłacić PCC. Dlatego pracownik banku ma prawo zażądać naszego NIP. Podobnie sprawa wygląda przy zawieraniu umów pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Przy sprzedaży np. samochodu między osobami fizycznymi - sprzedawca ma prawo żądać od nabywcy ujawnienia NIP. Prawo to wynika art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy o NIP. Taka umowa sprzedaży samochodu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek zapłaty podatku w tym przypadku spoczywa na kupującym (jest więc on podatnikiem tego podatku).

  Obowiązkowi ujawnienia NIP-u, na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych np. składki ubezpieczeniowe, do których poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne - podlegają podatnicy oraz płatnicy.
  Należy pamiętać, że nie przysługuje podatnikowi prawo do uchylenia się od okazania numeru NIP.

  W stosunku do podatników i płatników, którzy naruszają obowiązki w zakresie dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, stosowane są sankcje na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NUMERU NIP
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst ujednolicony);
- Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (Dz. U. z 2002 Nr 126, poz. 1067);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 254 poz.2132)
- Załącznik nr 1: NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą;
- Załącznik nr 3: NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej;
- Załącznik nr 4: NIP-B Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2;
- Załącznik nr 5: NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2;
- Załącznik nr 6: NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Załącznik do zgłoszenia NIP-2;
- Załącznik nr 7: NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2;
- Załącznik nr 7: NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2;O

 • Płaca inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja - wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.


Wartość wynagrodzenia
Wartość wynagrodzenia ustalana jest przy zawieraniu umowy (o pracę, dzieło lub zlecenie), a więc przed wykonaniem pracy lub dzieła. Wynagrodzenie obciążone jest podatkiem dochodowym oraz składkami ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego rozróżnia się:
płacę brutto - to płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).
płacę netto - to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).


Rodzaje i składniki wynagrodzeń
Z punktu widzenia pracodawcy wynagrodzenia dzielą się na:
wynagrodzenia osobowe - wynikające z tytułu umowy o pracę
wynagrodzenia bezosobowe - wynikające z tytułu umowy o dzieło, zlecenia lub agencyjnej

Na wynagrodzenia osobowe składają się:
płaca zasadnicza
dopłaty (premie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych itp.)
płace uzupełniające (za czas nieprzepracowany np. wynagrodzenie za czas choroby)
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop

Do wynagrodzeń nie zalicza się w rozumieniu przepisów:
świadczeń wypłacanych ze środków ZUS


ekwiwalentów (np. za odzież roboczą, używanie własnych samochodów itp.)
kosztów podróży służbowych
wypłat z tytułu projektów wynalazczych i racjonalizatorskich
 • PODRÓŻ SŁUŻBOWA
  Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę. Celem tej podróży jest dotarcie do miejsca wykonania zadania zleconego przez pracodawcę, które znajduje się poza wynikającym z umowy o pracę miejscem stałego świadczenia pracy.

  Delegacje krajowe uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

  Delegacje zagraniczne zaś uregulowano Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

  Wyjazdy takie niosą ze sobą koszty, które przy zachowaniu pewnych warunków są kosztami uzyskania przychodów. Koszty poniesione przez pracownika pokrywa pracodawca, zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki związane z delegacjami należy również rozpatrywać pod kontem obowiązujących przepisów w zakresie podatku dochodowego pracownika i pracodawcy oraz składek ZUS.

  Wypłacone kwoty nie stanowią dla pracownika przychodu opodatkowanego pod warunkiem, że nie przekroczą określonych rozporządzeniem limitów, zgodnie z art. 21.1 punkt 16 ustawy pdof, który mówi, że wolne od podatku dochodowego są diety środki pieniężne przysługujące pracownikowi przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w podróży służbowej (dieta oraz zwrot kosztów przejazdu, noclegu) na podstawie udokumentowanych wydatków. Dotyczy podróży służbowych mających miejsce poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy zatrudnionego. Wśród rodzajów diet wyróżnia się krajowe i zagraniczne i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby niebędącej pracownikiem oraz diety środki pieniężne przysługujące pracownikowi przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w podróży służbowej (dieta oraz zwrot kosztów przejazdu, noclegu) na podstawie udokumentowanych wydatków. Dotyczy podróży służbowych mających miejsce poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy zatrudnionego. Wśród rodzajów diet wyróżnia się krajowe i zagraniczne do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13 ustawy.

  Do należności za czas podróży służbowej zaliczyć należy:
  - zwrot kosztów podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo pojazdem pracownika, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi transport,
  - zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi transport na miejscu (np. samochód pracodawcy lub pracownika),
  diety,
  - zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi nocleg.

  Wysokość diet w sferze budżetowej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe (np. regulamin wynagrodzeń). Jeżeli wewnętrzne prawo zakładowe nie ustanawia takich stawek, należy stosować stawki określone w rozporządzeniu.

  Akt wewnętrzny zakładu pracy może ustanawiać diety środki pieniężne przysługujące pracownikowi przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w podróży służbowej (dieta oraz zwrot kosztów przejazdu, noclegu) na podstawie udokumentowanych wydatków. Dotyczy podróży służbowych mających miejsce poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy zatrudnionego. Wśród rodzajów diet wyróżnia się krajowe i zagraniczne różne od wymienionych w rozporządzeniu, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że tylko do limitu określonego w rozporządzeniu należności za czas podróży służbowej są wolne od podatku dochodowego i nie stanowią podstawy do naliczenia składek ZUS.

  Ryczałt za nocleg wynosi 150% diety, a ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej wynosi 20% diety. Dieta środki pieniężne przysługujące pracownikowi przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w podróży służbowej (dieta oraz zwrot kosztów przejazdu, noclegu) na podstawie udokumentowanych wydatków. Dotyczy podróży służbowych mających miejsce poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy zatrudnionego. Wśród rodzajów diet wyróżnia się krajowe i zagraniczne określona w §4 rozporządzenia wzrasta co rok stosownie do planowanego wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok. Zatem wskaźniki te zmieniają się raz w roku, na początku roku kalendarzowego.

  W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków - zwrot ten odbywa się ze środków pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że nie podlegają zwrotowi koszty leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych czy zakupu okularów. Przed wyjazdem pracownik powinien otrzymać zaliczkę na pokrycie niezbędnych wydatków, którą rozlicza za pomocą rachunków do 14 dni po powrocie. Jeżeli nie było możliwe uzyskanie rachunku, pracownik obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

  Ustalając czas odbywania podróży służbowej pracodawca musi także pamiętać o prawie pracownika do odpoczynku. Według bowiem art. 132 § 1 k.p., pracownikowi przysługuje zasadniczo w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Normę tę winni mieć na uwadze pracodawcy przed dopuszczaniem pracownika do pracy po powrocie z podróży służbowej. Powinni bowiem sprawdzić, czy upłynął ten czas i dopiero po jego upływie dopuścić pracownika do pracy. Podkreślić bowiem należy, że jeśli czas spędzony w drodze z delegacji narusza ustaloną w Kodeksu pracy normę 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku na dobę, to wówczas pracownikowi należy się dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenia. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.VI.2005 r. (II PK 265/04 M.Prawn. 2005/14/668).

 • Podstawa opodatkowania
  wielkość, która stanowi podstawę do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Podstawa opodatkowania może mieć wymiar wartościowy wyrażony w pieniądzu lub też w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, hektarach, kwintalach .Podstawa opodatkowania jest tym, "od czego" płacimy podatek, np. w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych podstawą opodatkowania jest dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń i pomniejszeń (np. o stratę z lat ubiegłych), a w przypadku podatku VAT podstawą opodatkowania jest, mówiąc popularnie, wartość netto towaru lub usługi, a tak naprawdę, zgodnie z ustawą, obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

  Funkcjonują również konstrukcje, w których podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym jest przychód - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo w których zaliczki lub też podatek nie zależą od faktycznie osiągniętego dochodu lub przychodu. W uproszczonym sposobie opłacania podatku dochodowego zaliczki w trakcie roku na podatek dochodowy obliczamy od 1/12 dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym sprzed dwóch lat. W przypadku karty podatkowej wysokość podatku jest ustalana decyzją organu podatkowego a jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której działalność jest wykonywana.

  Podstawą opodatkowania w przypadku podatków majątkowych jest wartość majątku będącego przedmiotem transakcji podlegającej opodatkowaniu.Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest wartość przedmiotu umowy.

  Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej jest wielkość stada hodowlanego lub powierzchni przeznaczonej na hodowlę lub uprawę. Wówczas, gdy jeszcze był, podstawą opodatkowania podatkiem drogowym była pojemność skokowa silnika a dla samochodów ciężarowych ładowność.

  Podatek akcyzowy od alkoholu zależy od ilości tegoż alkoholu wyrażonej w litrach a od papierosów od ich ilości w sztukach.
  Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót.
  Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę VAT od tej sprzedaży. Jest to zatem wartość netto towaru, tzn. bez podatku VAT.
  Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

  Zaliczki, raty
  w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę należnego podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

  Należność w naturze
  jeżeli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek.

  Rabaty, zwrot towaru, skonta, korekty
  obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacjiwydatki budżetu państwa podlegające szczególnym zasadom rozliczania uzupełniające brakujące środki finansowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie działalności istotnej z punktu widzenia interesu publicznego. Ich wysokość jest ściśle określana. Jest to bezzwrotne, nieodpłatne i nieoprocentowane wsparcie, które może mieć charakter okresowy lub stały. Rodzaj finansowania kierowany zwłaszcza do jednostek samorządu terytorialnego o określonym przeznaczeniu - celowym, podmiotowym, przedmiotowym, rodzajowym , subwencjiwydatki budżetu państwa podlegające szczególnym zasadom rozliczania uzupełniające brakujące środki finansowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie działalności istotnej z punktu widzenia interesu publicznego. Ich wysokość jest ściśle określana. Jest to bezzwrotne, nieodpłatne i nieoprocentowane wsparcie, które może mieć charakter okresowy lub stały. Rodzaj finansowania kierowany zwłaszcza do jednostek samorządu terytorialnego o określonym przeznaczeniu - celowym, podmiotowym, przedmiotowym, rodzajowym i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

  Nieruchomości
  w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
  W przypadku:
- ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych

- przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych

jako kwotę należną przyjmuje się wartość należnego wkładu budowlanego albo wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. W przypadku wniesienia wkładu w formie innej niż pieniężna - podstawą opodatkowania jest cena

nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów. W przypadku gdy część wkładu budowlanego lub mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową kredytu na sfinansowanie kosztów budowy, podstawę opodatkowania powiększa się o kwotę kredytu, w części przypadającej na dany lokal.

Do tak określonej podstawy opodatkowania wlicza się również inne opłaty wnoszone przez członków spółdzielni, które nie są wkładami budowlanymi lub mieszkaniowymi, wynikające z uczestniczenia członków spółdzielni w zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową lub wynikające z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy - zgodnie z postanowieniami statutu.

Jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Towary i usługi bez określonej ceny
w przypadku wykonania czynności opodatkowanych VAT (art. 5 ustawy o VAT) dla których nie została określona cena

- podstawą opodatkowania jest wartość towarów lub usług obliczona według cen stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy - według przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia wykonania tych czynności, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Przekazanie na inne cele
w przypadku przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

• przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia
• wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Nieodpłatne świadczenie usług
w przypadku nieodpłatnego świadczenia uisług, niebędących dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części - podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

Import
Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Uszlachetnianie bierne
W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Odprawa czasowa, procedura przetwarzania
Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

Dodatkowe koszty
Opisana powyżej podstawa opodatkowania obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty

ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Elem

Komentarze

HYst 2017-05-04 11:53:46

Father Succi still Descuentos Nike lay on his huarache sneakers stone zapatilla adidas bed. nike sb stefan janoski He Nike Air Sneakers lay Nike Air Huarache For Sale there dark Yeezy Black and ugg clearance hard, official NHL jerseys as Adidas Shoes Discount Marketplace he had been Air Max 90 in life; Uggs For Cheap and one scarpe nike could almost cheap nike air max believe that Yeezy Boost Sale Online he was Canada Goose Outlet still Moncler Jackets Discount Marketplace alive. pandora jewelry store Had there Cheap Nike Huarache been doctors and tables Cheap Toms Outlet Store with medicine-bottles and burning Pandora Store candles beside retro jordans for cheap the 23 IS BACK Store bed, Jordan Shoes Air one would Ray Ban Sunglasses Online have Nike Shox discount Sale believed Cheap Air Max Trainers that Father womens nike air max Succi Jordan Schoenen lay Doudoune Moncler Pas Cher sick in scarpe hogan outlet the choir of Coach Bags On Sale his ugg factory outlet church, waiting Moncler Sale for his last toms sale hour.

The nike air max running shoes blind sat Nike Tn Requin Pas Cher round Nike Air 90 about Canada Goose Outlet him, like nike sneakers members Nike Air Jordan 11 of the Nike Online Store family reebok running shoes who Pandora Store gather Chaussure Air Max round coach factory outlet online a Air max levně dying man, and[234] Cheap Michael Kors rocked TOMS SHOES OUTLET their TOMS OUTLET bodies Negozi Pandora in silent grief. ADIDAS NMD SALE ON LINE There were Cheap Air Max both the women prada outlet from Pandora Store Sale the Air Jordan Retro Sale hotel Ugg Pas Cher Femme court-yard, Air max dam Donna Pepa Canada goose dam and Kobe Shoes Nike Donna Timberland Outlet Tura; nike air jordan pas cher there Boty Nike Air was old Air Max Sneakers Mother cheap uggs for women Saraedda, who Stone Island Outlet ate the bread Nike Air Women of vans shoe store charity chaussure Nike homme at canada goose jackets on sale the Michael Kors Outlet house Ugg Outlet Online Store of the Syndic nike schuhe günstig Voltaro; there Nike Store were blind fitflops sale uk beggars, blind Oakley Sunglasses Cheap singers, blind Nike Factory Store of Doudoune Moncler Femme Pas Cher all ages new pandora charms and Adidas Superstar conditions. zapatos de futbol nike All the blind of Nike Soccer Cleats Boots Diamante Boutique Ugg were suivre un envoi there, pandora beads and in Nike Air Pas Cher Diamante there Toms Factory Outlet is Soccer Boots Outlet nike an Michael Kors incredible number New Air Max 2017 who no longer zapatillas nike baratas see Air Max Kopen the light of Nike Shoes Online the sun.

“I knew new jordan releases nothing when abercrombie and fitch store I Jordan Sneakers For Sale came, Donna Elisa,” said moncler jacket sale the Nike Air Max Goedkoop old woman. nike jordan shoes “I left Yeezy Shoes Discount Marketplace my nike mercurial soccer cleats dog Nike Shox Cheap outside Michael Kors Handbags Discount on UGG BOOTS FOR WOMEN the chaussures nike pas cher steps Nike Pas Cher Femme and longchamp bags on sale went in adidas outlet through louboutin heels the pandora outlet store church Adidas Neo Discount Sale door. Then Uggs Pas Cher Soldes I stretched chaussure basket homme out my arm to Adidas Originals Superstar push Jordan Store aside Vans Black Sneakers the curtain Cheap Toms Shoes Outlet over Air Max Femme the nike sportschuhe door, converse store but Nike Roshe Run Sale the curtain canada goose jacket outlet was hogan scontate gone. Nike Air Max Cheap I Chaussure Nike Air Max Pas Cher put günstige nike schuhe my Adidas Superstar Sale Online foot down Yeezy Men as nike shoes if there Official Toms Shoes Outlet were a step Nike Shoes Discount Marketplace to Scarpe Air Max mount before the Air Max Pas Cher threshold, cheap uggs but there was Hugo Boss Sale no step. Doudoune Moncler Site Officiel I stretched[235] out nike tn pas cher my billige nike sko hand Nike Zapatos to take Original Ugg Boots the Discount TOMS holy botas de futbol water; I TOMS For Sale courtesied as Ugg boots Sale I Pandora Official Website went by nfl store the high Nike Air Damen altar; nike air and I Cheap Michael Kors Tote Bag listened for the Canada Goose Womens Coats little christian louboutin outlet bell that Discount Air Max always Boost Yeezy Sale On Line rings Michael Kors Clearance when Nike Shoes Sale Store Father Adidas Originals Stan Smith Rossi adidas store comes to new yeezy shoes the newest lebron shoes mass. air force one pas cher Donna zapatillas running Elisa, there toms shoes outlet was Moncler Outlet Store no holy Nike Outlet water, ugg store no Hogan Outlet altar, goedkope nike air max no bell; Moncler Outlet Online there Air Nike was Adidas Soccer Cleats Cheap nothing!”

Ugg Pas Cher En France
20170531yueqin 2017-05-31 15:37:48

cheap air jordans

coach outlet online

coach outlet canada

air max 90

nfl jerseys

fitflops sale clearance

michael kors

warriors jerseys

coach factory outlet online

coach outlet store online

coach outlet

kate spade outlet

thunder jerseys

bercrombie

mulberry outlet uk

cheap jordan shoes

ray ban sunglasses sale

chaussures louboutin

sac louis vuitton

christian louboutin shoes

longchamp pliage

nike free 4.0 flyknit

hermes bags

christian louboutin sale

coach outlet online

michael kors outlet online

cheap oakley sunglasses

cheap nike shoes

adidas nmd r1

adidas yeezy boost

adidas nmd runner

ray ban sunglasses discount

fitflops sale

adidas sneakers

michael kors outlet online

coach outlet online

pandora charms sale

fitflops

michael kors outlet store

polo ralph lauren outlet

louis vuitton factory outlet

adidas nmd r1

air max 90

fitflops sale clearance

louis vuitton factory outlet

true religion jeans outlet

coach factory outlet

yeezy boost

rolex watches

coach factory outlet

coach outlet online

parada bags

hermes bag

longchamps

louis vuitton outlet store

cheap jordan shoes

nike outlet

cheap rolex watches

mlb jerseys

cheap oakley sunglasses

mont blanc pen

coach outlet online

oakley sunglasses outlet

michael kors outlet canada

gucci bags

pandora jewelry outlet

ralph lauren outlet online

packers jerseys

adidas yeezy boost

beats headphones

coach handbags outlet

adidas superstars

vans store

michael kors bags

cheap oakley sunglasses

discount oakley sunglasses

clarks shoes outlet

swarovski crystals

pandora charms outlet

kate spade outlet online

fitflop

gucci handbags outlet

polo ralph lauren outlet

nike outlet store

marc jacobs outlet

mont blanc pens

burberry sale

coach factory outlet online

pandora charms

burberry outlet online

cheap rolex replica watches

michael kors outlet store

polo ralph lauren pas cher

jordan femmes pas cher

dansko outlet

michael kors outlet

nike cortez classic

michael kors outlet online

ed hardy store

red bottom heels

tods shoes

white sox jerseys

coach factory outlet online

louis vuitton outlet online

rolex replica watches for sale

coach outlet store online clearance

kd shoes

coach outlet online

cheap jerseys

adidas yeezy boost 350

coach factory outlet online

nike outlet

kate spade bags

versace

celine outlet online

yeezy boost

eltics jerseys

polo ralph lauren outlet online

adidas nmd runner

mulberry uk

michael kors outlet clearance

jordans

polo ralph lauren outlet online

ralph lauren

discount oakley sunglasses

ralph lauren sale

fitflops clearance

birkenstocks

nfl jerseys

nike tn pas cher

cavaliers jerseys

jordan shoes

polo ralph lauren outlet

birkenstock outlet

ralph lauren sale clearance uk

dolce and gabbana outlet online

cheap jordan shoes

gucci outlet online

mbt

birkenstock outlet

beats by dre

michael kors

tory burch outlet online

toms

adidas trainers

coach outlet store

yeezy boost 350

ralph lauren outlet

adidas nmd r1

sac louis vuitton pas cher

yeezy boost 350

ed hardy uk

nike free run

coach outlet online

oakley sunglasses on sale

salomon outlet

ed hardy clothing

coach outlet store

ray ban sunglasses discount

louis vuitton handbags

purs jerseys

kate spade uk

nike roshe shoes

sac longchamp

heat jerseys

coach outlet online

yeezy boost 350 v2

kd 8 shoes

louboutin outlet

kate spade outlet online

mont blanc pen

cowboys jerseys

montblanc

longchamp soldes

dansko

coach factory outlet

kate spade purses

coach factory outlet

jerseys cheap

chaussures louboutin

cheap ray ban sunglasses

ralph lauren sale clearance uk

sac longchamp

pandora jewelry outlet

michael kors

tods outlet

coach factory outlet

cheap ray ban sunglasses

coach outlet store online clearance

polo ralph lauren outlet online

hollister kids

wireless beats headphones

coach outlet online

fred perry polo shirts

coach factory outlet

birkenstock outlet

pandora charms outlet

louis vuitton outlet online

fit flops

christian louboutin outlet

pandora charms

louboutin outlet

rockets jerseys

michael kors

birkenstocks

ralph lauren outlet online

texans jerseys

yeezy boost 350

louboutin outlet

fendi bags

cheap nfl jerseys

ray ban sunglasses outlet

red sox jerseys

discount nike shoes

oakley sunglasses outlet

fitflops sandals

cheap oakley sunglasses

fitflop shoes

adidas superstar shoes

yeezy shoes

rolex replica watches

ray ban sunglasses discount

birkenstock shoes

adidas outlet online

pandora jewelry

coach factory outlet online

fred perry polo shirts

air max

coach outlet online

salomon boots 

coach factory outlet online

adidas nmd runner

coach outlet online

gucci

christian louboutin outlet

adidas store

toms

coach outlet store

adidas yeezy boost

mbt

michael kors outlet online

pandora charms

michael kors uk

nike air force

longchamp bags

fitflops sale

michael kors outlet store

gucci bags

fitflops sale

michael kors outlet canada

49ers jerseys

nike store

discount oakley sunglasses

cheap jordan shoes

nike free run flyknit

clarks shoes for women

ralph lauren sale

pandora charms sale

jordan uk

gucci handbags outlet

coach outlet online

michael kors outlet online

fitflops sale clearance

coach outlet online

adidas trainers

pandora bracelet

cheap jordans for sale

michael kors bags

coach factory outlet store

chaussure louboutin pas cher

yeezy boost

red bottom

coach outlet online

michael kors handbags

coach factory outlet online

moncler uk

air max

nike air huarache

michael kors handbags outlet

toms shoes

nmd adidas

ralph lauren sale

louis vuitton bags

adidas sneakers

giants jerseys

ralph lauren sale

true religion

ray bans

polo ralph lauren outlet online

coach outlet online

fitflops sale clearance

adidas ultra boost

lakers jerseys

coach factory outlet online

coach outlet store online

yeezy shoes

kate spade outlet online

jimmy choo shoes

clarks shoes outlet

burberry outlet

louboutin shoes

louis vuitton outlet store

dodgers jerseys

ralph lauren outlet

michael kors outlet store

fitflop shoes

burberry outlet

louis vuitton outlet online

tigers jerseys

oakley sunglasses outlet

christian louboutin

coach outlet store

tommy hilfiger windbreaker

prada outlet online

polo ralph lauren

coach factory outlet

coach factory outlet online

ray ban sunglasses cheap

red bottom shoes for women

ray ban sunglasses outlet

coach purses

adidas superstar trainers

nike flyknit

cheap air max

clarks

true religion jeans outlet

kate spade bags

fitflops clearance

pandora charms sale clearance

coach outlet online

adidas yeezy boost

michael kors outlet store

nike air max 95

louboutin pas cher

moncler coats

toms outlet

ralph lauren outlet

jordan shoes

jordan retro

nike outlet store

gucci outlet online

adidas outlet store

gucci

nike outlet store online

birkenstock uk

michael kors uk

ralph lauren outlet

rolex watches

louboutin outlet

toms outlet

longchamp handbags

mulberry

rangers jerseys

air jordans

cheap oakley sunglasses

cubs jerseys

tory burch outlet online

kate spade outlet online

louis vuitton outlet online

coach factory outlet online

mulberry uk

ralph lauren outlet online

air max shoes

kate spade

coach outlet store online

hermes outlet online

nike air max 95

louboutin shoes

yankees jerseys

michael kors outlet clearance

fitflop

nfl jerseys cheap

beats wireless headphones

air max

hermes outlet

michael kors

nike air max

louis vuitton purses

celine handbags

adidas sneakers

discount oakley sunglasses

coach factory outlet

ralph lauren outlet online

ed hardy outlet

mlb jerseys

moncler jackets

hermes bags

true religion jeans

cardinals jerseys

mlb jerseys

ralph lauren

ralph lauren uk

vans outlet

swarovski uk

patriots jerseys

abercrombie outlet

adidas outlet online

birkin handbags

coach outlet online

michael kors outlet online

air jordans

michael kors outlet store

michael kors outlet online

michael kors

chi flat iron

michael kors outlet store

true religion jeans outlet

discount oakley sunglasses

timberland boots outle

coach outlet store online

cheap oakley sunglasses

ray ban glasses

cheap jordan shoes

valentino outlet

coach factory outlet online

michael kors outlet

pandora charms outlet

rolex replica watches for sale

christian louboutin shoes

michael kors bags

adidas superstars

longchamp handbags

coach outlet online

michael kors outlet store

burberry outlet store

levis outlet

pandora jewelry

cheap nike sneakers

nike roshe one

true religion jeans outlet

fred perry shirts

true religion outlet online

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet online

longchamp bags

ghd hair

adidas running shoes

gucci borse

fit flops

pandora

adidas nmd r1

fake rolex watches

nike sneakers

coach outlet online

adidas

louis vuitton

marc jacobs

pandora charms sale clearance

broncos jerseys

michael kors outlet online

nike uk

coach factory outlet online

tory burch sale

mbt

yeezy boost 350

toms

ray ban sale

swarovski sale

kate spade handbags

pandora charms sale clearance

moncler uk

yeezy boost

polo ralph lauren outlet

coach outlet store

air max outlet

michael kors

mulberry bags

hollister clothing

adidas uk

pandora outlet

curry shoes

air jordan shoes

longchamp outlet store

fit flops

coach factory outlet online

moncler outlet online

adidas nmd runner

eahawks jerseys

michael kors outlet clearance

ralph lauren

yeezy 350 boost

tommy hilfiger outlet

ray ban glasses

pandora jewelry store

mulberry handbags

birkenstock

ghd straighteners sale

red bottom

montblanc pens

phillies jerseys

ralph lauren

nike blazer low pas cher

moncler pas cher

adidas

longchamp bag

polo ralph lauren

polo ralph lauren

oakley sunglasses outlet

polo ralph lauren

michael kors

nike outlet store

discount oakley sunglasses

adidas outlet store

michael kors outlet online

nfl jerseys wholesale

longchamp sale

michael kors outlet clearance

harden shoes

salomon outlet

air max 90

oakley sunglasses wholesale

pandora charms sale clearance

longchamp bags

christian louboutin pas cher

christian louboutin

polo ralph lauren outlet online

ray bans

cheap oakley sunglasses

kate spade outlet store

moncler jackets

ralph lauren outlet online

yeezy shoes

bulls jerseys

coach factory outlet online

coach outlet online

nike outlet online

nike sneakers

20170531yueqin

lzm 2017-06-01 09:39:28

Nike Free Run

nike air max 95

Nike Free Run

pandora jewelry

official michael kors

ray-ban sunglasses

Burberry Shirt - Official

nbastore

Jordan Flight 45 Femme

sunglasses hut

softball jerseys

coach outlet

coach outlet store

prada us

gel kayano

Nike Free Run

Nike Air Jordan

Nike Air Max

pandora uk

kate spade handbags

ua shoes

burberry australia

Dreamland Jewelry - Official

pandora charms

Premier Jewelry. - Official

pandora jewelry

michael kors outlet online

michael kors outlet online

balenciaga us

nike shoes

ugg boots

louis vuitton bags

wayfarer sunglasses

michael kors australia official

canada goose sale online

prada online

nike shox

Ray Ban sunglasses

Nike Free

nike shox

north face sale

Baseball Jerseys Outlet

burberry scarf

poly sunglasses

Watches

payless shoes online

pandora charms sale clearance

Nike Zoom

sunglasses store

yeezy boost 350 white

kate spade outlet

ray ban polarized sunglasses

official kate spade website

Nike Air Max

snow boots

pandora rings uk

Jared Jewelry - Official

Premier Jewelry - Official

coach watches

ray ban sunglasses

prada outlet online

prada online

Nike Dunk SB Low

ugg uk

burberry scarf

shop mlb

pandora rings

pandora jewelry sale

sunglasses

prada outlet bags

oakley sunglasses

kate spade outlet

ray-ban aviator

kate spade outlet store

michael kors outlet online

michael kors outlet

BURBERRYburberry australia

tiffany co

Hockey Jerseys Outlet

prada outlet sale

Wedding Rings- Official

michael kors outlet bags

Brighton Jewelry - Official

coach outlet online

burberry outlet online

michael kors uk online

louboutin shoes

canada goose sale

prada outlet woodbury

Sunglasses outlet sale

coach australia

michael kors outlet

oakley holbrook.

Wave Prophecy 2 Shoes

Pandora Bracelet - Official

moncler jacket

michael kors watches

Oakley Sunglasses

Kate Spade - Online Sale

Nike Free

michael kors

Football Jerseys Outlet

burberry outlet

ray ban wayfarer sunglasses

Michael Kors Outlet

sunglasses outlet

Football Jerseys Outlet

Wave Prophecy 2 Shoes

Basketball Jerseys Outlet

Kay Jewelers - Official

Diamond Rings - Official

prada outlet online

rayban prescription sunglasses

sunglasses sm

louis vuitton outlet online

kate spade outlet

coach outlet online

shoes sale

pandora sale

michael kors outlet

homepage keywords

louis vuitton us

Prada Sunglasses - Official

prada wallet men

burberry australia

moncler us

nike free shoes

Abercrombie Fitch

nike jordan shoes

Hugo Boss Store

ray-ban eyeglasses

ugg uk

pandora deutschland

coach australia

louis vuitton outlet online

ray ban sunglasses

burberry outlet online

coach outlet

pandora uk

prada handbags

Jewelry Armoire - Official

Jewelry Armoire - Official

Chanel Outlet

Burberry Australia

official coach outlet site

ray ban clubmaster sunglasses

Jared Jewelry - Official

myhermes parcel shop

pandora uk

celine outlet online

Prada Sunglasses - Official

Salomon Speedcross Shoes

mk outlet online

Prada bags

michael kors

moncler sale

Nike Hyperdunk Shoes

Jimmy Choo Shoes

Hermes Outlet

Coach outlet online

official michael kors

michael kors outlet online

coach outlet online

prada sale

Nike Free

Engagement Rings - Official

polo outlet online

ray-ban glasses

louis vuitton

Longchamp outlet

coach outlet us

burberry purse

pandora bracelets charms

pandora uk

coach outlet online sale

rayban sunglasses

ralph lauren polo

moncler outlet

Oakley Sunglasses

Prada Shoes - Official

nflshop com

pandora rings

prada outlet

pandora uk

coach carter

Coach Handbags

coach usa online

Prada Outlet

Oakley Sunglasses

ray-Ban sunglasses

michael kors outlet online

louis vuitton outlet online

official chrome hearts

mens sunglasses

salomon sneakers

michael kors outlet

louis vuitton australia

oakley frogskins sunglasses

chrome store

pandora.com

Prada Shoes - Official

michael kors outlet

chrome store canada

tiffany co

pandora necklaces

michael kors outlet

burberry outlet canada

ray ban uk

prada purses

coach outlet

coach outlet online

kate spade

ugg boots

pandora rings

sunglasses

nike running

Zales Jewelry

prada outlet online

nike store

mcm outlet online

Brighton Jewelry - Official

snow boots uk

kate spade handbags

ray ban sunglasses

moncler outlet

Wine

coach outlet online

Dreamland Jewelry - Official

coach outlet online

abercrombie canada

Promise Rings - Official

tracking ups

coach tennis shoes

nike huarache shoes

Basketball Jerseys Outlet

pandora uk

top sunglasses

pandora sale

louis vuitton outlet online

coach handbags sale

michael kors outlet online

chrome store

kate spade italy

Coach Sunglasses Outlet

pandoracharms

chrome store

ray ban online

Baseball Jerseys Outelt

michael kors us

the beat

spades uk

Nike Jordans

prada outlet online

yeezy boost 350 shoes

michael kors watches

rayban prescription glasses

chanel bag

pandora rings

Longchamp tote

kate spade wallet outlet

piumini moncler replica

prada sunglasses

Nike KD 8

lzm6.1
whn 2017-07-05 09:47:35
http://www.omegawatches.in.net/, http://www.burberry-outlets.org.uk/, http://www.coachfactory.shop/, http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/, http://www.cheap-pandoracharms.co.uk/, http://www.nikefactory.com.co/, http://www.adidas-schuheonline.de/, http://eagles.nfljersey.us.com/, http://www.ray-bansoutlet.com.co/, http://www.designer-handbags.vip/, http://www.kates-spade.com/, http://www.true-religion-jeans.com.co/, http://www.hogans.com.de/,
whn123 2017-07-05 09:49:59
michael kors outlet online sale, wholesale clothing, hollister online, michael kors, ray ban wayfarer, asics gel, air jordan shoes, pandora canada, new balance, swarovski jewelry, eagles jerseys, coach outlet canada, lions jerseys, patriots jerseys, under armour shoes, raiders jerseys, oakley sunglasses, boston celtics jersey, timberland outlet, colts jerseys, michael kors outlet online sale, adidas superstar, nike store, michael kors taschen, milwaukee bucks jersey, longchamp outlet, ralph lauren, michael kors outlet, new york knicks, cheap michael kors, coach outlet online, oakley vault, michael kors outlet, true religion jeans, chargers jerseys, burberry handbags, omega watches, houston rockets jerseys, beats by dr dre, indiana pacers jersey, cheap oakley sunglasses, converse chucks, michael kors, supra footwear, bears jerseys, michael kors, vans schuhe, new orleans pelicans jersey, falcons jerseys, charlotte hornets jerseys, timberland boots, polo ralph, michael kors outlet online, givenchy outlet, christian louboutin shoes, louboutin, coach outlet, ralph lauren, marc by marc jacobs, huarache, burberry outlet store, juicy couture outlet, lunette ray ban, minnesota timberwolves jersey, seahawks jerseys, nfl jerseys, tommy hilfiger, hollister kids, bengals jerseys, utah jazz jersey, mcm handbags, nike air force, michael kors outlet online sale, true religion jeans outlet, swarovski australia, new balance, north face backpacks, new balance, fendi handbags, puma outlet, nba jerseys, jerseys from china, north face, burberry outlet, prada, oakley, nike air max thea, red bottoms, dallas mavericks jerseys, hollister clothing, atlanta hawks jerseys, fivefingers, hermes belt, purses and handbags, hogan outlet, michael kors, washington wizards jersey, burberry outlet, air max schoenen, michael kors bags, supra footwear, nike schuhe, adidas canada, coach purses outlet online, ray ban outlet, air jordan, nike tn, burberry outlet online, texans jerseys, true religion jeans women, nike schoenen, handbags outlet, rolex watches for sale, stephen curry shoes, bottega veneta, ray bans, tory burch outlet, cheap oakley, puma online, the north face, thomas sabo uk, cowboys jerseys, celine outlet, philipp plein outlet, true religion outlet, ralph lauren, oakley sunglasses outlet, jaguars jerseys, oakley sunglasses, tommy hilfiger online, jerseys from china, polo outlet store, coach outlet online, thomas sabo, panthers jerseys, phoenix suns jersey, dsquared2 sale, cleveland cavaliers, nike free 5.0, mizuno wave, nike outlet, longchamp, converse outlet, chrome hearts, barbour outlet, vans shoes, rayban, nike mercurial vapor, long champ, oakley, oakley outlet, www.tommyhilfiger.nl, asics, roshe run, michael kors canada, sacramento kings jersey, swarovski jewelry, ray bans outlet, los angeles clippers jersey, hilfiger online shop, abercrombie, air huarache, replica watches, rolex watch, jerseys from china, fidget spinner outlet, ferragamo shoes, true religion, louboutin shoes, detroit pistons, polo ralph, nike shoes, air max shoes, jimmy choo outlet, oakley canada, tommy hilfiger, cheap michael kors, indoor soccer shoes, dsquared2, coach outlet store online, saints jerseys, heat jerseys, oakley outlet, zapatillas nike, baseball jerseys, veneta, michael kors outlet, air max, coach outlet online, chiefs jerseys, long champ, michael jordan, adidas online, mcm backpack, katespade, memphis grizzlies jersey, jordan retro, watches canada, michael kors outlet online, michael kors, hermes bags, prada shoes, ray bans, hugo boss shop, nike shoes, nike free 5.0, vans outlet, knockoff handbags, north face jackets, michael kors v?skor, purses and handbags, polo ralph lauren, coach factory, polo ralph lauren outlet online, ralph lauren outlet, ralph lauren polo, hollister clothing store, roshe run, timberland femme, omega watches, burberry outlet online, burberry sale, salvatore ferragamo, oakley sunglasses outlet, nike air max shoes, prada sunglasses, hoodies, glasses frames, nike roshe, north face outlet, soccer shoes, broncos jerseys, beats by dre, ray ban wayfarer, armani outlet, oakley sunglasses cheap, nike air jordan, ralph lauren factory store, adidas, gafas oakley, oakley, pandora, ralph lauren outlet, michael kors bags, redskins jerseys, hollister kids, the north face, brooklyn nets jerseys, mcm backpack outlet, toronto raptors jersey, instyler ionic styler, coach outlet online, ray ban outlet, michael kors canada, ferragamo shoes, longchamp taschen, cheap true religion, salomon schuhe, longchamp outlet, juicy couture handbags, bcbg max azria, giants jerseys, oakley sungalsses outlet, michael kors, nike.dk, air max 2015, ralph lauren outlet online, nike air max, the north face, burberry outlet, nike outlet, new balance outlet, buccaneers jerseys, mcm backpack, jets jerseys, lunette ray ban, ralph lauren, ralph lauren polos, rolex watches, swarovski, oakley vault, softball bats, kate spade handbags, barbour outlet, michael kors outlet online sale, chi flat iron, baseball bats, longchamp outlet, nike air max, lacoste shoes, tommy hilfiger outlet stores, steelers jerseys, cheap ray ban, air max, san antonio spurs jerseys, baseball jerseys, soccer shoes outlet, nike air max 90, levis jeans, dre beats, rayban, bcbg max, air max, iphone 5s cases, burberry sale, adidas superstar, tracksuits store, calvin klein underwear, swarovski crystal, michael kors purses, swarovski online, converse sneakers, coach black friday, nike air max, giuseppe zanotti sneakers, jordan release dates 2015, michael kors handbags, air yeezy shoes, burberry, michael kors outlet, portland trail blazers jersey, ferragamo, nike shoes, tommy hilfiger outlet, philadelphia 76ers jerseys, christian louboutin, ray ban sonnenbrillen, orlando magic jersey, reebok, nike free run, reloj, beats headphones, mcm bags, azcardinals jerseys, valentino outlet, kate spade outlet online, ray ban, pandora charms, jerseys from china, the north face outlet, ralph lauren outlet online, coach factory outlet, air jordan retro, jimmy choo shoes, baseball jerseys, free running, titans jerseys, converse shoes, ray ban sunglasses, hogan outlet, hermes, ray ban zonnebril, northface, adidas superstar, rams jerseys, denver nuggets jerseys, michael kors uk, woolrich outlet, coach store, red bottom shoes, nike roshe, ravens jerseys, giuseppe shoes, chi hair, hogan, christian louboutin shoes, ray-ban sunglasses, marc by marc jacobs, nike.se, coach outlet, coach outlet online, timberland shoes, nike shop, burberry sale, nfl jerseys, chicago bulls jersey, nike shoes outlet, prada outlet, nike roshe, ray ban sunglasses outlet, mont blanc, barbour jackets outlet, burberry online shop, oklahoma city thunder jersey, ecco outlet, 49ers jerseys, montre homme, adidas online, packers jerseys, pandora, ralph lauren outlet, north face, nike huarache, versace outlet online, nike air max, ed hardy clothing, polo ralph lauren outlet, roshe run, nike shoes, oakley sunglasses, mbt shoes outlet, ray ban occhiali, dolphins jerseys, barbour factory, burberry outlet, nike air max, replica watches, celine bags, vikings jerseys, wedding dresses, plein shoes, bills jerseys, coach factory outlet, coach factory shop, burberry outlet online, ray ban outlet, iphone case, nike free 5.0, coach factory, michael kors, babyliss pro, browns jerseys, barbour jackets, pandora bracelet, katespade, longchamp handbags, michael kors bags, cheap oakley, louboutin shoes, ralph lauren outlet, boots on sale, ralph lauren outlet, lakers jerseys, oakley frogskins, jordans, adidas.se, prada outlet, hollisterco, rolex, glasses online, pandora schmuck, air max, fossil uhren, new balance canada, ralph lauren outlet, cheap nfl jerseys, golden state warriors jersey, coach outlet online, cheap basketball shoes
Marco Gevedon 2017-08-10 09:58:29
2. Logam Non Besi (Non Ferrous)Harga besi siku baja Harga besi siku baja Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 Harga besi wf Agen bondek undangan pernikahan unik Supplier Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Supplier Pipa Besi baja Harga besi h beam baja Supplier besi beton delcoprima Jual besi siku baja Jual besi siku baja Agen Plat besi Jual besi wf Agen wiremesh undangan pernikahan ada foto Supplier Bondek Cor Agen Pipa Besi baja Jual besi h beam baja Supplier besi beton cakra steel cs Supplier besi siku baja Supplier besi siku baja Agen besi h beam Supplier besi wf Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan yang unik Supplier Atap Spandek Sni Toko Pipa Besi baja Supplier besi h beam baja Supplier besi beton bjku Toko besi siku baja Toko besi siku baja Agen besi wf Toko besi wf Agen besi hollow undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Bordes Kembang jual laptop asus jual laptop asus jual laptop asus murah jual laptop asus murah Jual Pipa Besi baja Toko besi h beam baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos Agen besi siku baja Agen besi siku baja Agen wiremesh Agen besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan simple undangan pernikahan arab Supplier Plat Besi Hitam Harga Pipa Besi baja Agen besi h beam baja Supplier besi beton ais Pabrik besi siku baja Pabrik besi siku baja Agen besi unp Pabrik besi wf Agen besi wf baja undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Kapal Bki Krakatau Steel Pabrik Pipa Besi baja Pabrik besi h beam baja Supplier besi beton Distributor besi wf Distributor besi wf Agen besi cnp Distributor besi hollow Agen besi unp undangan pernikahan bermanfaat Supplier Jual Besi Siku Baja Distributor Plat Kapal Besi baja Distributor plat besi hitam jasa konstruksi baja Harga besi wf Harga besi wf Agen besi hollow Harga besi hollow Agen besi siku undangan pernikahan ada fotonya Supplier Besi Unp Baja Profil Kanal Supplier Plat Kapal Besi baja Harga plat besi hitam www.pusatbesibaja.co.id Jual besi wf Jual besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos Jual besi hollow Agen Plat besi plat kapal undangancinta.com Supplier Besi Cnp Profil Baja Gording Agen Plat Kapal Besi baja Jual plat besi hitam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah www.pusatbesibaja.com Supplier besi wf Supplier besi wf ironsteelcenter.com Supplier besi hollow Agen besi h beam baja undangan pernikahan cantik dan murah Supplier Besi Hollow Toko Plat Kapal Besi baja Supplier plat besi hitam www.jualbesibajamurah.com Toko besi wf Toko besi wf Toko stainless steel Toko besi hollow Agen besi cnp undangan pernikahan akrilik Supplier Wiremesh Jual Plat Kapal Besi baja Toko plat besi hitam Pabrik besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen besi wf Agen besi wf Toko atap spandek Agen besi hollow www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan bentuk tas Supplier Besi Pipa Baja Schedule 80 Harga Plat Kapal Besi baja Agen plat besi hitam Pabrik besi beton sii Pabrik besi wf Pabrik besi wf Toko baja ringan Pabrik besi hollow Toko besi Wf Baja undangan pernikahan online Supplier Besi Pipa Baja Schedule 40 Pabrik Plat Kapal Besi baja Pabrik plat besi hitam Pabrik besi beton psi Ulir Polos Distributor besi hollow Distributor besi hollow Toko bondek Distributor pipa besi Toko bondek undangan pernikahan modern Supplier Pipa Besi Hitam Medium Distributor Wiremesh Besi baja Distributor plat kapal besi baja Pabrik besi beton perwira Harga besi hollow Harga besi hollow Toko Plat kapal besi baja bki krakatau steel Harga pipa besi Toko wiremesh undangan pernikahan unik dan murah Supplier Besi Wf Supplier Wiremesh Besi baja Harga plat kapal besi baja Pabrik besi beton PAS link8

Kometarz został wysłany do moderacji